วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกสอบเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และนายสิบตำรวจ (นสต.) จำนวน 450 อัตรา (1-25 ธันวาคม 2557)

ประกาศ รับสมัครบุคคลภายนอกสอบเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และนายสิบตำรวจ (นสต.) 
จำนวน 450 อัตรา (1-25 ธันวาคม 2557)

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1. ตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่นิติกร
2. ตำแหน่ง รอง สว.ทำหน้าที่บัญชี,การเงินและบัญชี,ตรวจสอบภายใน,การเงิน,การเงินและ 
    พัสดุ,การเงินและงบประมาณ,และปฏิบัติการ(การเงิน)
3. ตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่ประมวลผล
4. ตำแหน่ง รอง สว. ทำหน้าที่บริการการศึกษา
5. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ1)
     5.1 นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สาขาเคมี
     5.2 นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สาขาฟิสิกส์ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์
     5.3 นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
     5.4 นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สาขาชีววิทยา
     5.5 นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สาขาจุลชีววิทยา สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ 
           สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
     5.6 นักวิทยาศาสตร์ (สบ1) สาขาจิตวิทยาคลินิก
6. ตำแหน่ง รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม (ปป.)